Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.BRODOWSKIOWOCE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje warunki:
a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.brodowskiowoce.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera.
c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
1.2 Sklep internetowy („E-sklep”) prowadzony jest pod adresem www.sklep.brodowskiowoce.pl. Przedmiotem działalności E-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
1.3 Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą produktów w nim umieszczonych jest BRODOWSKI OWOCE Wiesław Broniarz, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wilekiego 4/21, NIP PL8351126653, REGON 362704048.
1.4 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres email artur@brodowskiowoce.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: ul. Kazimierza Wilekiego 4/21,
96-200 Rawa Mazowiecka
1.5 Klientem E-Sklepu może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6 Zamówienia składane przez E-Sklep realizowane są tylko na terenie Warszawy.
1.7 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.
1.8 Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady fizyczne i prawne towarów dostępnych w e-sklepie jest  BRODOWSKI OWOCE Wiesław Broniarz, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wilekiego 4/21, NIP PL8351126653, REGON 362704048.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w E-Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się do listy”, bądź w inny sposób potwierdzający wyrażenie zgody na usługę Newsletter.
2.3.3. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter w E-Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.
2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w E-Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
2.4.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy artur@brodowskiowoce.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
2.4.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-Sklepie;
b) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3.2 Złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego, wybraniu formy dostawy i złożeniu zamówienia.
3.3 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na artur@brodowskiowoce.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość oraz zawierać dane niezbędne do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu) oraz sposób realizacji płatności.
3.4 Po otrzymaniu przez system E-sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.5 Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza przyjęcie zamówienia osobną wiadomością mailową z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
3.6 Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
3.7. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.8 Zamówienia realizowane transportem własnym  Brodowski Owoce przyjmowane są do 24 h przed dniem dostawy.
3.9 Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia.
3.10 Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej – płatności za pobraniem;
b) bezgotówkowej  –  płatność przelewem na rachunek sklepu na nr PL14249010570000990096545614.
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym.
4.2. Wysyłka towarów
4.2.1. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.
4.2.2. Dostawa zakupionych towarów wykonywana jest własnym transportem Brodowski Owoce na terenie Warszawy.
4.2.3. Koszty dostawy transportem Brodowski Owoce:
a) Zamówienia o wartości poniżej 75 zł:
– koszt transportu w granicach administracyjnych Warszawy wynosi 10 zł.
Zamówienia realizowane są we środy, będące dniami roboczymi, w g. 16.00-21.00.
b) Zamówienia o wartości powyżej 75 zł:
– bezpłatnie – w granicach administracyjnych Warszawy.
Zamówienia realizowane są we środy, będące dniami roboczymi, w g. 16.00-21.00.
4.2.5. Istnieje możliwość dostawy w miejsce wykraczające poza rejon dostaw po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem i akceptacji mailem.
4.2.6. Minimalna wartość zamówienia wynosi 50 zł powiększona o koszt transportu.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuję że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu odbieranego zamówienia.
4.3.2. W przypadku wykazania przy odbiorze towaru uszkodzeniu bądź ubytku, E-Sklep zobowiązuje się na swój koszt dostarczyć produkt bez wad lub anulować zamówienie i zwrócić kwotę płatności za uszkodzony towar w przypadku dokonania przez zamawiającego płatności.
4.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych  jest BRODOWSKI OWOCE Wiesław Broniarz, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wilekiego 4/21, NIP PL8351126653.
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.
5.5. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych osobowych.

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.)
6.1.2. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 4/21, 96-200 Rawa Mazowiecka.
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres artur@brodowskiowoce.pl, wraz ze zdjęciem produktu. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy artur@brodowskiowoce.pl, bądź listownie na adres sklepu : ul. Kazimierza Wielkiego 4/21, 96-200 Rawa Mazowiecka.
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Ze względu na szczególną specyfikę towarów sprzedawanych w Sklepie, które są produktami szybko psującymi się, o krótkim terminie przydatności do spożycia, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
7.2. Jest to zgodne z zapisem art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U.2012.1225 j.t. „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
7.2.1. Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
7.2.2. Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
7.2.3. Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 7.2.4. Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
7.2.5. Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
7.2.6. Dostarczania prasy,
7.2.7. Usług w zakresie gier hazardowych”.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: artur@brodowskiowoce.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 660 686 534. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
8.2.1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
8.2.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
8.2.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
8.2.4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
8.2.5. Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.
8.3. Zmiany w regulaminie:
8.3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
8.3.2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia.
8.4. Rozstrzyganie sporów:
8.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 8.7.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl